Statut Towarzystwa

Statut obowiązujący od czerwca 2003 roku jest klasycznym statutem stowarzyszenia podlegającego prawu francuskiemu z 1901 roku. Przedstawiamy tutaj tylko fragmenty formułujące podstawowe reguły naszego działania:

I. Cel i zasady działania

Artykuł 1.

Stowarzyszenie zwane „Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji” ma na celu:   

  1. Konserwację we Francji grobów Polaków którzy zasłużyli sie Ojczyźnie;  
  2. Poszukiwanie i rejestrowanie wyżej wspomnianych opuszczonych grobów;
  3. Obchodzenie rocznic i ochrona polskich zabytków we Francji i kontynuacja misji podjętej w 1841 roku przez Komitet Grobów, a następnie przez Towarzystwo Opieki nad Grobami Zasłużonych Ojczyźnie Polaków.  

Dzałalność Towarzystwa nie jest ograniczona w czasie. Towarzystwo  ma swoją siedzibę w Paryżu. 

Artykuł 2.

Topwatzystwo składa sie z członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

Artykuł 3.

Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, należy do kompetencji Rady Administracyjnej. Tytuł członka honorowego jest przyznawany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady. 

Artykuł 4.

Minimalna składka roczna wynosi dziesięć franków dla członków zwyczajnych. W przypadku członków wspierających wynosi sto franków.

Artykuł 5.

Przynależność członka Stowarzyszenia ustaje w razie :

  1. złożenia rezygnacji,
  2. skreślenia z listy członków za niepłacenie składek lub z ważnego powodu, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Adminidtracyjnej. 

II. Władze i struktura

Artykuł 6.

Działalnością Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji kieruje Rada złożona z Prezesa i sześciu do dziesięciu członków wybranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie. Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybrani.    

Rada Administracyjna wybiera wybiera spośród swoich członków Biuro złożone z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika i jednego lub dwóch doradców technicznych. Rada Administracyjna może w razie potrzeby wybrać Wice-Prezesa.

W przypadku wakatu Rada ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić tymczasowo swój skład. Najbliższe Walne  Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępców.

Artykuł 7.

Rada Adminisreacyjna zbiera się dwa razy do roku każdorazowo zwołana przez Prezesa lub na wnosek jednej trzeciej swoich członków. Obecność czterech członkow Rady jest konieczna dla ważności obrad. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia podpisuje Prezes i Sekretarz.

Artykuł 8.

Księgowość Towarzystwa jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech lub czterech osób, wybranych na trzy lata przez Walne Zebranie. Ustępujący członkowie Komisji mogą być ponownie wybrani.   

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Prezesa. Raz do roku przed Walnym Zebraniem Komisja przeprowadza kontrolę księgowości prowadzonej przez Skarbnika Towarzystwa i sporządza pisemne sprawozdanie.

Artykuł 9.

Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni i wspomagający Towarzystwa. Dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa. Jeden członek Towarzystwa może reprezentować co najwyżej trzech członków. Zgromadzenie odbywa się raz do roku i jest zwoływane rzez Radę Administracyjną lub conajmniej jedną czwartą całonków. Porządek Zgromadzenia ustala Rada Administracyjna. Biuro Rady Administacyjnej przewodniczy Zgromadzenia. 

Na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się sprawozdanie z działalności Rady Administracyjnej, sytuacji finansowej i działalności Towarzystwa.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie zatwierdza zamknięte rozlicznia finansowe i obraduje nad sprawami objętymi porządkiem dnia. Jeżeli zachodzi potrzeba wybiera nowych członków Rady Administracyjnej i Komisji Rewizyjnej. 

Artykuł 10.

Prezes dysponuje wydatkami. Towarzystwo jest reprezentowane przed sądem i we wszystkich sprawach przez jednego lub dwóch członków Rady wybranych w tym celu przez Radę.

Przedstawiciele Towarzystwa muszą posiadać pełnię praw cywilnych.

Artykuł 11.

Na przychody Towarzystwa składają się  składki i przelewy członkowskie. Są przeznaczone na renowację, poszukiwania i  konserwację polskich grobów historycznych oraz na upamiętnienie polskich zabytków we Francji.